TOT eService - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ::

สมัครติดตั้งโทรศัพท์ใหม่

 

 
 
  1. ป้อนข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มสมัครติดตั้งโทรศัพท์ใหม่" ให้ครบถ้วน กดปุ่ม ส่งแบบฟอร์ม เพื่อบันทึกลงในฐานข้อมูล
2. รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของ ทีโอที
3. เตรียมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบคำสมัครใช้บริการโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้
  บุคคลธรรมดา
  • - แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆ
  • - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
       กรณีบัตรที่ทางราชการออกให้ไม่มีเลขที่ ID ให้แนบบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบ
  • - สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( แบบ ภ.พ.20) กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคล
  • - แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆ
  • - สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล อายุไม่เกิน 180 วัน
  • - สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
  • - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับชำระบัญชี ( กรณีนิติบุคคลเลิกกิจการ)
  • - สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( แบบ ภ.พ.20)
  4. นำเอกสารต่างๆ ตามข้างต้นไปยื่นต่อสำนักงานบริการโทรศัพท์ตามที่นัดหมาย
 
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้สมัครติดตั้งไม่สามารถมาดำเนินการเองได้ ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

สัญญาบริการโทรศัพท์

1. "ผู้ให้บริการ" หมายถึง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

2. "ผู้ใช้บริการ" หมายถึง ผู้สมัครใช้บริการโทรศัพท์ซึ่งได้รับการอนุมัติการให้บริการจากผู้ให้บริการ แล้ว

3. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่จะไม่ทำให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เสียประโยชน์ยิ่งไปกว่าเงื่อนไขตามสัญญานี้ ผู้ให้บริการจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบทางสื่อมวลชนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

4. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้จัดหาและบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ปลายทาง

5. ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าใช้บริการ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบแจ้งหนี้

6. กรณีผู้ใช้บริการค้างชำระหนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับการให้บริการในหมายเลขที่ค้างชำระ โดยผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีอื่นที่ แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบได้ไม่น้อยกว่า 15 วัน

7. ผู้ให้บริการจะคืนเงินประกันการใช้โทรศัพท์ภายใน 47 วัน นับแต่วันเลิกสัญญาและไม่มีหนี้ค้างชำระ กรณีมีหนี้ค้างชำระ ผู้ใช้บริการยินยอมให้หักเงินประกันเพื่อชำระหนี้ หากหักแล้วไม่พอชำระหนี้ ผู้ให้บริการสามารถนำเงินประกันหมายเลขโทรศัพท์ในสัญญาเดียวกันมาชำระหนี้ ได้ โดยผู้ใช้บริการต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่มให้ครบตามจำนวนที่มีอยู่เดิม ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้บริการ

8. สัญญาบริการโทรศัพท์ฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว การเปลี่ยนผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ บริการก่อน

9. ผู้ให้บริการสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ระบบและวิธีการในการให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

10. เมื่อเกิดการขัดข้องในการใช้โทรศัพท์ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบและผู้ให้บริการจะแก้ไขการขัดข้อง ในส่วนของผู้ให้บริการจนถึงจุดเชื่อมให้คืนดีภายในเวลาอันควร และจะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่เหตุขัดข้องนั้นเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการหรือบริวารของผู้ใช้ บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายจากเหตุขัดข้องในการใช้โทรศัพท์ผู้ ใช้บริการจะไม่เรียกค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้ให้บริการ

11. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของผู้ให้บริการซึ่งส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ส่งใบแจ้งหนี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว

12. หากผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้ หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ ทั้งที่ใช้ในปัจจุบันและอนาคต หรือขัดต่อกฎหมายอื่นและเป็นภัยต่อประเทศชาติ ผู้ให้บริการมีสิทธิงดให้บริการ และ/หรือ บอกเลิกสัญญาโดยในการบอกเลิกสัญญา

ผู้ให้บริการจะแจ้งเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 15 วัน กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งบอกเลิกการใช้บริการต่อ ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

ผู้ใช้บริการยินยอม ผูกพันและปฏิบัติตามสัญญาบริการโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในคำ ขอ/สัญญาบริการโทรศัพท์ทุกประการ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้เป็นสัญญาผูกพันในการใช้บริการ

 

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผล